Skip to main content

З А П И С Н И К
Са редовне годишње Скупштине
Истраживачко издавачког центра “Стари Влах” 

У суботу 08. априла 2023. године у ИН Хотелу на Новом Београду одржана је Редовна годишња Скупштина Истраживачко издавачког центра “Стари Влах”.

Скупштином је руководио председник Скупштине проф.др Мирко Васиљевић.

Ради ефикаснијег рада Скупштине свим присутним члановима Скупштине и гостима је припремљен и уручен радни матреијал (Информација о раду и Програм рада за 2023. годину) пре почетка седнице.

На самом почетку је једногласно усвојен предложени Дневни ред:

 1. Усвајање Дневног реда

 2. Избор радног председништва, записничара и два оверача записника

 3. Извештај Надзорног одбора за 2022. годину

 4. Информација о активностима ИИЦ „СВ“ од настанка идеје до 31.12.2022. године

 5. Програм рада ИИЦ „СВ“ 2023. годину

 6. Измене Статута Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“

 7. Разно

У радна тела Скупштине су изабрани:

Радно председништво: Ристић Владимир, Миломир Краговић и проф.др Мирко Васиљевић, за записничара је изабрана Каратина Руљевић Ђајић и за Овераче записника Милинко Бујишић и Зоран Гујаничић.

Извештај Надзорног одбора Скупштини је представио генерал Спасоје Смиљанић, председник Надзорног одбора.

Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ је формиран у марту 2022. године, а на Скупштини 15. октобра је и формиран Надзорни одбор.

Због изузетно компликоване процедуре око добијања текућег рачуна за пословање и чињенице да Удружење није имало текући рачун у 2022. години може се закључити да није имало ни једну финансијску трансакцију. Са изнетог се констатује да је Удружење – Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ у 2022. години било НЕАКТИВНО.

Са наведеног Надзорни одбор није имао шта да контролише и његов рад се тек очекује у 2023. години када материјално-финансијско пословање заживи у Удружењу у пуном капацитету.

Уместо годишњег финансијског извештаја за 2022. годину Агенција која води књиге Удружења ће АПР-у доставити извештај да је Удружење ИИС „СВ“ у 2022. години било НЕАКТИВНО.

Надзорни одбор констатује и следеће: У периоду након Скупштине 15.10.2022. године стекли су се организациони, кадровски и финансијски услови за примену Статутарних решења а која се односе на ангажовање радне снаге за потребе Центра (избор директора). Ангажовано лице би уз Управни одбор непосредно водио пословну политику и руководио Удружењем.

На основу свега изнетог Надзорни одбор констатује да је Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ у 2022. години био неактиван, али да су се створили кадровски и организациони услови да у 2023. години Удружење може да ради законито и транспарентно, да целокупно финансијско пословање буде у складу прописа о рачуноводству и финансијском пословању и предлаже Скупштини да усвоји понуђени Извештај.

Понуђени Извештај Скупштина је једногласно усвојила без посебних дискусија.

Информацију о раду ИИЦ „СВ“ закључно са 31.12.2022. године представио је председник ИИЦ „СВ“ Милорад Мишко Стевовић. Имајући у виду да су сви присутни имали Информацију, о њој није улазио у детаље већ о начину како је сачињена и условима у којима је ИИЦ „СВ“ радио у 2022. години, са посебним нагласком на рад без текућег рачуна у условима када се неке од активности једноставно нису могле одложити на неки наредни период (Информација на сајту ИИЦ „СВ“).

У дискусијама је похваљен ентузијазам оних који су и у веома компликованим временима урадили и раде много тога за Стари Влах и Нову Варош у целини.

Имајући у виду да је Информација информативног карактера она се није усвајала већ су је чланови Скупштине само примили к знању.

Програм рада ИИЦ „СВ“ за 2023. годину је представио Владимир Обућина, председник Управног одбора. У свом излагању је потенцирао да је Програм конципиран тако да ће се реализовати Само оно за шта буду обезбеђена средства.

С тим вези неке од планираних активности смо и реализовали, а ту се пре свега мисли на Изложбу слика академског сликада Драгана Стојкова и позоришну представу о Надежди Петровић у Дому културе у Новој Вароши, Обележили смо Дан ИИЦ „СВ“ 4. марта и Издали смо књигу Драгољуба Гагричића „Старовлашка ризница“. Били смо присутни на данима културе у Новој Вароши, учествовали смо у ТВ емисији „Прело у мом сокаку“, о Новој Вароши на HEPPY TV и делегација Центра у саставу Мишко Стевовић и Чедо Вучићевић је имала конструктиван разговор са министром Николом Селаковићем на тему будуће сарадње ИИЦ „СВ“ са ресорним министарством.

Поред ових реализованих активности увелико се ради на припреми још неких пројеката чија се реализација очекује у наредном периоду.

У свом излагању г. Обућина је потенцирао временске оквире и носиоце будућих активности, али и оставио отворена врата за неке окативности чија ће се реализација дешавати и у наредним годинама због карактера пројеката.

У дискусијама сејавило неколико чланова Скупштине са конкретним идејама да се Програм допуни или уподоби са:

 • Вера Пурић Бошковић предложила је израду базе података са именима лица и породица из Нове Вароши, а који живе у Београду и моделима на који начин би се исти анимирали да дају свој допринос побољшању услова живота у Новој Вароши. Ту пре свега треба користити и друштвене мреже ради боље ефикасности, али бити опрезан у раду ради закона о заштити података.

 • Миломир Краговић је истакао да је Нова Варош узталасана по неким питањима и потенцирао важност културе и резултате које је центар до сада реализовао. Присутне је информисао и о припремама првог Летописа Нове Вароши, који ће на културно небо у Новој Вароши додати нову звездицу.

 • Босиљка Гујаничић је изразила очекивања да би уз помоћ Центра могле многе приче да угледају светло дана (она је лично покушавала да истражи место сахране чувеног Максима Рашковића. Такође, навела је и интерсантне податке о седмодневном конгресу Вожда Карађорђа 1809. године у Новој Вароши, причу о Десимиру Чоловићу чувеном произвођачу Златарског сира, о преводу Горског венца на Јерменски језик, Прича о Хамку Ровчанину уметнику из Нове Вароши…). Све ове теме су, како каже Богом дане за Летопис који је у припреми.

 • Ристо Дилпарић је изнео предлог да се за истраживања о становништву Нове Вароши укључи Салих Селимовић историчар из Сјенице и један од највећих познавалаца порекла становништва Старог Влаха.

Председавајући се захвалио на конструктивним предлозима и са нескривеним задовољством констатовао да са понуђеним Програмом рада, и предлозима који су дати у дискусијама ИИЦ „Стари Влах“ има дугорочну перспективу и сигурно ће донети много квалитетног за становнике Нове Вароши.

Чланови Скупштине су једногласно усвојили понуђени предлог Програма рада ИИЦ „СВ“ за 2023. годину, уз напомену да се сви предлози који су се чули на Скупштини уграде у Програм рада.

О Изменама Статута образложење је дао Чедо Вучићевић, директор ИИЦ „СВ“. У излагању је нагласио да штампарске грешке које су у иницијалном Статуту неће образлагати, оне ће бити отклоњене, а само ће говорити о суштински измењеним члановима.

У Члану 6. брише се алинеја која се односи на Славу Удружења јер је закључено да ИИЦ „СВ“ не жели да оптерећује свој рад и активностима које се односе на организацију и обележавања Славе. Такође и у другим члановима Статута (33) у којима се помиње реч Слава биће брисна.

Из члана 30 брише се алинеја 2 која говори о радним телима на Скупштини и у непромењеном садржају се та алинеја инпутира у члан 29.

Такође се у члан 30. додају одредбе члана 47.:

 • предузима поступке и мере за стварање правних, организационих и финансијских услова за успешан рад ИИЦ „Стари Влах“;

 • прати и утиче на процесе креирања политике и доношење одлука државних органа и организација који утичу на услове рада и остварење програмских циљева ИИЦ „Стари Влах“;

 • наступа пред владама, амбасадама и конзулатима страних земаља, пред међународним организацијама и организацијама појединих земаља, представништвима међународних организација, асоцијација и фондација и пред грађанима у дијаспори и њиховим асоцијацијама, у циљу придобијања њихове подршке Програму рада ИИЦ „Стари Влах“, укључујући и пружање финансијске помоћи за његово остварење; и

 • даје сугестије органима ИИЦ „Стари Влах“.

У члану 34. мења се број чланова Управног одбора и уместо 5 чланова предлаже се да буде 15.

У члану 41. мења се број чланова Надзорног одбора и уместо 3 како је стајало предлаже се да у наредном периоду буде 5 чланова.

У члану 44. додаје се реч власник. То се односи на председника Удружења који по новим законским оквирима није само законски заступник већ и валсник Удружења.

Члан 47. који се односи на надлежности директора било је највише промена из разлога конкретизације обавеза имајући у виду да је директор једино оперативно лице удружења, за сада. Бришу му се следеће надлежности:

 • предузима поступке и мере за стварање правних, организационих и финансијских услова за успешан рад ИИЦ „Стари Влах“;

 • прати и утиче на процесе креирања политике и доношење одлука државних органа и организација који утичу на услове рада и остварење програмских циљева ИИЦ „Стари Влах“;

 • наступа пред владама, амбасадама и конзулатима страних земаља, пред међународним организацијама и организацијама појединих земаља, представништвима међународних организација, асоцијација и фондација и пред грађанима у дијаспори и њиховим асоцијацијама, у циљу придобијања њихове подршке Програму рада ИИЦ „Стари Влах“, укључујући и пружање финансијске помоћи за његово остварење; и

 • даје сугестије органима ИИЦ „Стари Влах“.

Додају му се следеће надлежности:

 • закључује и потписује све врсте уговора о пројектима, донаторству и чланству;

 • надзире целокупан рад ИИЦ „Стари Влах“ и одговоран је за његов рад;

 • сарађује са Управним одбором, председником и замеником председника, издавачким саветом и главним уредником ИИЦ „Стари Влах“;

 • са осталим органима ИИЦ „Стари Влах“ брине о оснивању огранака у земљи и филијала у иностранству;

 • остварује сарадњу са тамо основаним разним фондацијама, контактира са дијаспором о могућностима сарадње; и

 • са Управним одбором и самостално брине о обезбеђивању финансијских и других средстава за рад ИИЦ „Стари Влах“.

У члану 55, који се односи на годишњу награду коју расписује ИИЦ „СВ“ мења се назив (ИИЦ СВ“) и критеријуми за које се додељује. Односно брише се досадашњи назив и предлаже се да годишња награда буде под називом „Старовлашка повеља“ .

Такође, награда се неће додељивати за најбоље реализовани пројекат. Награда ће се додељивати за неговање традиције, језика, писма и изузетан допринос афирмацији привредног, друштвеног, образовног и културног развоја простора Старог Влаха.

Награда се неће додељивати на предлог директора већ се за ту намену формирати посебна комисија која ће вршити одабир кандидата, а Одлуку ће доносити Управни одбор.

Комплетан предлог измена Статута је усвојен једногласно.

Тиме је службени део Скупштине био завршен, након чега је председавајући позвао све чланове Скупштине и госте на скромни коктел.

ЗАПИСНИК САЧИНИЛА
Катарина Руљевић Ђајић

ЗАПИСНИК ОВЕРИЛИ
Милинко Бујишић
Зоран Гујаничић