Skip to main content

На основу члана 22. Закона о удружењима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 51/2009, 99/2011 и 44/2018) и члана 29-32 Статута, Оснивачка Скупштина Истраживачко издавачког центра „Стари Влах“ из Београда, на заседању одржаном суботу 20.05. 2023. године,

д о н о с и,

С Т А Т У Т

ИСТРАЖИВАЧКО ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА „СТАРИ ВЛАХ“ ИЗ БЕОГРАДА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ (у даљем тексту ИИЦ „Стари Влах“) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области истраживачко издавачке делатности.

ИИЦ „Стари Влах“ је слободно и самостално у остваривању својих циљева и задатака у складу са Статутом и законом.

Члан 2.

Пун назив Удружења је Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“.

Скраћени назив Удружења је ИИЦ „Стари Влах“.

Пун и скраћен назив Удружења изражавају се српским језиком и ћириличним писмом у правном саобраћају.

Седиште ИИЦ „Стари Влах“ је у Београду, адреса Булевар Аресенија Чарнојевића 54а, VI спрат, стан 17, 11070 Београд.

Члан 3.

ИИЦ „Стари Влах“ је основано 15. фебруара 2022. године У Београду.

Члан 4.

Прва регистрација ИИЦ „Стари Влах“ ће бити извршена у АПР-у по Одлуци са Оснивачке Скупштине и уписана у Регистар удружења код надлежног органа. ИИЦ „Стари Влах“ има статус правног лица.

Члан 5.

ИИЦ „Стари Влах“ има два печата и штамбиљ.

Већи печат је округлог облика, пречника 29 мм, на коме је ћириличним писмом кружно исписан назив Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“ – Београд, а у средини ће бити лого ИИЦ „Стари Влах“. Поред овог печата постоји и мањи округли печат пречника 19 мм, на коме је ћирилицом кружно исписан назив Истраживачко издавачки центар „Стари Влах“, а у средини водоравно Београд.

Штамбиљ је правоугаоног облика, на коме је у пет редова ћирилицом исписано: 1) ИСТРАЖИВАЧКО ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР, 2) „Стари Влах“, 3) Број, 4) Датум, 5) Б Е О Г Р А Д.

Члан 6.

ИИЦ „Стари Влах“ има свој знак (лого), чији облик утврђује Управни одбор ИИЦ „Стари Влах“.

Члан 7.

Статут је основни општи акт ИИЦ „Стари Влах“.

Други општи акти које доноси ИИЦ „Стари Влах“ морају бити у сагласности са Статутом.

Члан 8.

Рад ИИЦ „Стари Влах“ је јаван.

Јавност рада се остварује кроз јавност рада Скупштине, јавним објављивањем Извештаја о раду ИИЦ „Стари Влах“, јавним објављивањем резултата издавачко истраживачког рада и информацијама на сајту ИИЦ „Стари Влах“ и друштвеним мрежама.

II ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 9.

Као самостално, непрофитно и невладино удружење ИИЦ „Стари Влах“ свој основни циљ остварује у области истраживачко издавачке делатности.

ИИЦ „Стари Влах“ циљеве реализује кроз промоцију свеукупних интелектуалних вредности, а ради очувања карактеристичног мултинационалног идентитета, представљања великих потенцијала и заустављања миграције становништва Старог Влаха.

Члан 10.

Остали циљеви:

 • Да се кроз разне области истраживачког рада и издавачку делатност, мобилише интелектуални потенцијал, у Београду и Старом Влаху, ради промоције и очувања идентитета ових простора; и

 • да се кроз реализацију пројеката побољшају постојећи услови за живот и рад становништва и да се створе услови за квалитетан суживот, толеранцију и разумевање између етничких и конфесионалних структура.

Своје активности ради остваривања циљева из предходног става ИИЦ „Стари Влах“ реализује у Србији, а по потреби може и ван граница Србије.

Члан 11.

Задаци ИИЦ „Стари Влах“ су:

 • Формирање и обезбеђење услова за рад ИИЦ „Стари Влах“;

 • пружање помоћи, у материјалном и организационом смислу, појединцима и истраживачким тимовима у процесу истраживања, промоције и издаваштва;

 • у складу са могућностима пружање наменских помоћи (донација и спонзорства) здравственим, културно-просветним и научним установама и појединцима који се баве истраживачким пословима, верским заједницама, привредно-туристичким, културним и спортским манифестацијама;

 • организовано прикупљање средстава и улагања у истраживачке пројекте за ревитализацију села – изградњу инфраструктуре, унапређење сточарства, ратарства и воћарства и посебно за развој туризма;

 • подстицање истраживачко издавачких пројеката везаних за повратак породица на простор Старог Влаха и истраживање могућности насељавања напуштених села са избеглим, прогнаним и расељеним лицима;

 • истраживање и издавање дела која се односе на обнову и изградњу историјских објеката и објеката духовне културе;

 • подмирење трошкова пословања ИИЦ „Стари Влах“; и

 • друге активности у складу са Статутом, Програмом рада и Законом.

III АКТИВНОСТИ

Члан 12.

ИИЦ „Стари Влах“ ће сву своју активност усмерити ка младима који се баве научно истраживачким радом који се односи на простор Старог Влаха.

Активност ИИЦ „Стари Влах“ воде њени чланови непосредно или посредно преко својих изабраних представника.

Члан 13.

Активност ИИЦ „Стари Влах“ утврђује се Програмом рада, који на почетку сваке године за текућу годину доноси Управни одбор, у складу са Статутом.

Члан 14.

ИИЦ „Стари Влах“ своју активност обавља на територији Републике Србије на начин утврђен Статутом.

Ван граница Србије своју активност обавља преко државних институција Републике Србије у иностранству (амбасаде, конзулати, представништва,…),истакнутих појединаца и удружења чије порекло и активости доприносе промоцију и развој Старог Влаха.

Члан 15.

У остварењу својих активности ИИЦ „Стари Влах“ сарађује са државним органима и организацијама, надлежним органима локалним самоуправама, верским заједницама, завичајним и другим удружењима и другим субјектима од значаја за Стари Влах.

Члан 16.

Органи ИИЦ „Стари Влах“ у оквиру својих активности:

 • Покрећу иницијативу за мобилисање појединаца и истраживачких тимова за истраживачко издавачки рад;

 • спроводе истраживање јавног мијења у срединама на које се пројекти односе о оправданости реализације пројекта;

 • организују едукацију потенцијалних истраживача и издавача ради покретања истраживачког рада; и

 • окупљају интелектуални потенцијал, праве базу података о њима и учествују или могу да учествују у реализацији задатака ИИЦ „Стари Влах“.

Члан 17.

У циљу успешнијег рада, а ради квалитетног истраживања ИИЦ „Стари Влах“ може самостално или са другим субјектима организовати разне скупове и манифестације, издавати публикације, вршити анкетирања и посредовати у комуницирању, ако је то у функцији остваривања његових циљева.

IV    ЧЛАНСТВО

Члан 18.

Чланство у ИИЦ „Стари Влах“ је добровољно.

ИИЦ „Стари Влах“ води евиденцију о својим члановима.

Члан 19.

Члан ИИЦ „Стари Влах“ може постати физичко и правно лице које прихвата Статут и Програм рада и потпише приступницу.

Члан ИИЦ „Стари Влах“ у статусу физичког лица поседује чланску карту.

Члан 20.

Чланови ИИЦ „Стари Влах“ имају једнака права и обавезе.

Члан ИИЦ „Стари Влах“ има право:

 • Да бира и буде биран у органе ИИЦ „Стари Влах“;

 • да равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева и задатака ИИЦ „Стари Влах“;

 • да учествује у одлучивању непосредно преко Скупштине или посредно преко Управног одбора;

 • да покреће иницијативу и даје предлоге за успешнији рад ИИЦ „Стари Влах“ и да ставља примедбе на рад органа Скупштине и појединачно чланова ИИЦ „Стари Влах“; и

 • да буде благовремено обавештен и потпуно информисан о раду ИИЦ „Стари Влах“.

Члан ИИЦ „Стари Влах“ има обавезу:

 • Да активно учествује односно доприноси остваривању циљева и задатака ИИЦ „Стари Влах“;

 • да обавља дужности односно активности које му повери Управни одбор;

 • да у сваком погледу чува углед чланства ИИЦ „Стари Влах“ у целини, и

 • да плаћа чланарину.

Члан 21.

Чланство у ИИЦ „Стари Влах“ престаје:

 • На лични захтев физичког или правног лица;

 • смрћу физичког лица;

 • престанак постојања правног лица; и

 • одлуком Управног одбора у случајевима непоштовања Статута, недоличног понашања и неплаћања чланарине.

На одлуку Управног одбора о престанку чланства, члан може уложити жалбу Скупштини ИИЦ „Стари Влах“.

V ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ

Члан 22.

Ради успешнијег и ефикаснијег рада ИИЦ „Стари Влах“ може оснивати Огранке у општинама Старог Влаха, али по потреби и у другим деловима Србије.

Ради сарадње са дијаспором и заједничког ангажовања на истраживачко издавачким пројектима и учешћа на пројектима ради прикупљања средстава ИИЦ „Стари Влах“ може оснивати Филијале у иностранству, или иницирати оснивање самосталних удружења чије би деловање било усмерено на унапређење истраживачко издавачке делатности.

Члан 23.

Огранци су саставни део ИИЦ „Стари Влах“ и немају статус правног лица.

Члан 24.

Огранак у сарадњи са Управним одбором бира свој Извршни одбор, са мандатом од две године.

Одлуком Управног одбора одређује се број чланова Извршног одбора и уређују друга питања за његов рад.

Управни одбор може распустити Извршни одбор, или уз његову консултацију сменити поједине чланове Одбора.

Члан 25.

Огранци имају задатак да:

 • На терену проналазе квалитетне потенцијалне истраживаче и издаваче да их на добровољном принципу укључе у рад, чиме се врши омасовљаве ИИЦ „Стари Влах“;

 • врши наплату чланарине;

 • сагледава стање на терену и о истом информише Управни одбор;

 • прикупља податке о потенцијалним дародавацима и исте доставља Управном одбору;

 • сачињава предлог приоритетних потреба за рад на свом подручју;

 • прима иницијативе и захтеве упућене ИИЦ „Стари Влах“, проверава њихову основаност, исте оверава и са препоруком доставља Управном одбору на даљи поступак;

 • обавља и друге послове од интереса за област коју покрива, по сопственој иницијативи или по налогу Управног одбора; и

 • Активно сарађује и доприноси успешности реализације пројеката са ИИЦ „Стари Влах“.

ИИЦ „Стари Влах“ огранку покрива нужне трошкове пословања, према резултатима рада.

Члан 26.

Филијала има самосталност у раду, а може имати и статус правног лица у односу на матични ИИЦ „Стари Влах“ односно удружење које ју је основало, ако се региструје код надлежног органа у земљи где обавља делатност.

У случају регистрације и стицања самосталности Филијала има обавезу да задржи обележја матичног ИИЦ „Стари Влах“: лого, скраћени назив.

Задатак Филијале је да преко матичног ИИЦ „Стари Влах“ и директно повезује дијаспору са матицом, да на простору свог деловања проналази потенцијале, људске и материјалне, за истраживачко издавачки рад који би се односио на простор који покрива матични ИИЦ „Стари Влах“.

Такође да шири истину о раду ИИЦ „Стари Влах“ и да прикупља средства за пројекте који се реализују, а која ће по покрићу својих трошкова слати у Србију на текући рачун ИИЦ „Стари Влах“, са правом опредељења намене помоћи.

Члан 27.

Ради успешнијег остваривања циљева и задатака, ИИЦ „Стари Влах“ се може пословно удруживати са сродним удружењима у земљи и иностранству. Одлуку о томе доноси Скупштина ИИЦ „Стари Влах“.

Члан 28.

Чланови ИИЦ „Стари Влах“ управљају Удружењем непосредно или преко изабраних представника у органима ИИЦ „Стари Влах“.

Колективни органи ИИЦ „Стари Влах“ су:

 • Скупштина,

 • Управни одбор и

 • Надзорни одбор,

Инокосни органи ИИЦ „Стари Влах“ су:

 • председник Скупштине,

 • председник ИИЦ „Стари Влах“,

 • заменик председника ИИЦ „Стари Влах“, и

 • Директор ИИЦ „Стари Влах“.

Члан 29.

Скупштина је највиши орган ИИЦ „Стари Влах“.

Скупштину чине сви чланови ИИЦ „Стари Влах“.

Скупштина пре почетка свога рада бира радно председништво од три члана, записничара и два оверача записника.

Скупштина има председника, кога бира на четири године.

Редовно заседање Скупштине сазива се једанпут сваке године, начелно (али не и обавезујуће) на дан ИИЦ „Стари Влах“, 4. марта.

Ванредно заседање Скупштине сазива се на:

 • образложен предлог Управног одбора,

 • писмену иницијативу најмање 10% чланова ИИЦ „Стари Влах“, и

 • писмени захтев председника ИИЦ „Стари Влах“, а на предлог директора ИИЦ „Стари Влах“.

Члан 30.

Председник Скупштине:

 • Припрема и заказује седницу Скупштине, предлаже дневни ред, председава и води седницу.

 • Сарађује са државним органима и организацијама, верским заједницама, привредним друштвима и предузетницима, осталим друштвима и удружењима грађана и других субјеката, који на било који начин могу пружити помоћ ИИЦ „Стари Влах“ за остваривање његових циљева и задатака и Програма рада; и

 • Наступа пред владама, амбасадама и конзулатима страних земаља, пред међународним организацијама и организацијама појединих земаља, представништвима међународних организација, асоцијација и фондација и пред грађанима у дијаспори и њиховим асоцијацијама, у циљу придобијања њихове подршке Програму рада ИИЦ „Стари Влах“, укључујући и пружање финансијске помоћи за његово остварење.

Члан 31.

Скупштина пуноважно одлучује ако истој присуствује најмање 10% укупног броја чланова Скупштине.

Скупштина доноси Одлуке већином гласова присутних чланова. За усвајање Статута и његових измена и допуна потребна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Гласање на Скупштини је јавно, уколико Скупштина не одлучи другачије.

Члан 32.

Скупштина је надлежна да:

 • доноси Статут и усваја измене и допуне Статута;

 • одлучује о статусној промени ИИЦ „Стари Влах“;

 • разматра и усваја Извештај о раду и финансијском пословању ИИЦ „Стари Влах“;

 • усваја Извештај Надзорног одбора;

 • бира и разрешава чланове Управног одбора, Надзорног одбора, председника Скупштине, председника и заменика председника ИИЦ „Стари Влах“;

 • одлучује о промени назива и имена ИИЦ „Стари Влах“;

 • одлучује о повезивању ИИЦ „Стари Влах“ са сродним удружењима грађана и организацијама у земљи и иностранству;

 • доноси одлуку о Дану ИИЦ „Стари Влах“;

 • одлучује о висини годишње чланарине;

 • одлучује по жалбама на одлуке Управног одбора;

 • доноси одлуку о престанку рада ИИЦ „Стари Влах“; и

 • доноси и друге одлуке везане за ИИЦ „Стари Влах“, у складу са Статутом и законом.

Члан 33.

Управни одбор је извршни орган ИИЦ „Стари Влах“, који води пословну политику, стара се да обезбеди услове за његово пословање и одговоран је Скупштини за свој рад.

Члан 34.

Управни одбор има 15 (петнаест) чланова.

Мандат чланова Управног одбора траје две године, с тим што исти могу бити поново бирани у Управни одбор и на исте функције.

Члан 35.

Управни одбор од свог чланства бира председника, заменика председника и секретара Управног одбора.

Члан 36.

Управни одбор одлучује пуноважно ако седници присуствује више од половине чланова.

Управни одбор доноси пуноважне одлуке ако за њих гласа већина присутних чланова.

Члан 37.

Управни одбор се стара о спровођењу Статута, доноси годишњи Програм рада и стара се о његовом извршењу.

Управни одбор је надлежан да:

 • утврђује предлог Статута и измене и допуне Статута;

 • разматра и усваја Предлог извештаја о раду ИИЦ „Стари Влах“ и финансијском пословању;

 • разматра извештај Надзорног одбора;

 • одлучује о пословној сарадњи ИИЦ „Стари Влах“ са сродним удружењима грађана и организацијама у земљи и иностранству;

 • стара се о прикупљању потребних средстава за остваривање циљева и задатака и Програма рада ИИЦ „Стари Влах“;

 • обезбеђује материјалне и кадровске услове за рад ИИЦ „Стари Влах“;

 • одлучује о годишењм буџету и располагању новчаним средствима ИИЦ „Стари Влах“;

 • доноси одлуку о заснивању радног односа и раскида уговора о раду;

 • одређује које обављање послова у ИИЦ „Стари Влах“ ће бити плаћено и колико;

 • одлучује о избору издавачког савета и главног и одговорног уредника ИИЦ „Стари Влах“;

 • Одлучује о избору директора и секретара ИИЦ „Стари Влах“;

 • сарађује са Извршним одборима огранака и органима филијала;

 • одлучује о амблему (знаку) ИИЦ „Стари Влах“, о изгледу и садржини приступнице и чланске карте;

 • ангажује другог члана ИИЦ „Стари Влах“ за рад у Управном одбору, у случају да члан Управног одбора дуже време није активан или је спречен да обавља дужност;

 • доноси одлуке о додели признања правним и физичким лицима за допринос успешном раду ИИЦ „Стари Влах“ и одлучује о облику и тексту признања;

 • организује научне и друге скупове и разне манифестације у интересу остварења циљева и задатака и реализације Програма рада ИИЦ „Стари Влах“;

 • стара се о уредном вођењу административно-финансијског пословања;

 • у складу са обавезама даје одређена задужења члановима ИИЦ „Стари Влах“;

 • доноси одлуке о искључењу из чланства ИИЦ „Стари Влах“, због недоличног понашања у односу на чланство и ИИЦ „Стари Влах“ и непоштовања Статута и Закона; и

 • обавља и друге послове и доноси одлуке од интереса за ИИЦ „Стари Влах“, у складу Статута, Програма рада и Закона.

Члан 38.

Председник Управног одбора:

 • представља Управни одбор;

 • финансијски је наредбодавац;

 • сарађује са инокосним органима ИИЦ „Стари Влах“; и

 • сазива седнице Управног одбора и њима руководи.

У одсутности председника, у свему његова права и дужности преузима заменик председника.

Члан 39.

Секретар Управног одбора обавља задатке по налогу председника Управног одбора и Управног одбора.

Члан 40.

Управни одбор може да ангажује на рад у ИИЦ „Стари Влах“ директора и секретара ИИЦ „Стари Влах“ или само једног од њих. Услове о њиховом ангажовању уређује својом Одлуком.

Управни одбор може поверити вођење послова књиговодства овлашћеном лицу ван ИИЦ „Стари Влах“, о чему се закључује уговор.

Члан 41.

Надзорни одбор броји 5 чланова, који између себе бирају председника.

Мандат чланова траје две године, с тим што исти могу бити поново бирани на исту функцију.

Члан 42.

Надзорни одбор контролише финансијско пословање ИИЦ „Стари Влах“ и о евентуалним неправилностима упознаје Управни одбор.

Финансијску контролу врши најмање једанпут годишње. Надзорни одбор може предложити Управном одбору доношење одговарајућих одлука из области материјално-финансијског пословања.

О свом раду и налазима подноси извештај Управном одбору на разматрање и Скупштини на усвајање.

Члан 43.

Председника ИИЦ „Стари Влах“ бира Скупштина на период од четири године.

Члан 44.

Председник ИИЦ „Стари Влах“ је надлежан да:

 • представља, законски је заступник, власник и овлашћено лице ИИЦ „Стари Влах“ које се уписује у Регистар удружења које води надлежни орган;

 • наступа у име и за рачун ИИЦ „Стари Влах“ у интересу остваривања његових циљева и задатака и реализације Програма рада;

 • закључује и потписује све врсте уговора о пројектима, донаторству и чланству;

 • надзире целокупан рад ИИЦ „Стари Влах“ и одговоран је за његов рад;

 • сарађује са Управним одбором, замеником председника, директором и секретаром, издавачким саветом и главним уредником ИИЦ „Стари Влах“;

 • сарађује у земљи са државним органима и организацијама, верским заједницама, привредним друштвима и предузетницима, осталим друштвима и удружењима, органима локалне самоуправе у Старом Влаху, грађанима и другим субјектима, који на било који начин могу дати допринос у раду ИИЦ „Стари Влах“, а у циљу остваривања његових циљева и задатака и Програма рада;

 • са осталим органима ИИЦ „Стари Влах“ брине о оснивању огранака у земљи и филијала у иностранству;

 • остварује сарадњу са тамо основаним разним фондацијама, контактира са дијаспором о могућностима сарадње; и

 • са Управним одбором и самостално брине о обезбеђивању финансијских и других средстава за рад ИИЦ „Стари Влах“.

Члан 45.

Заменика председника ИИЦ „Стари Влах“ бира Скупштина на период од четири године.

Члан 46.

Заменик председника ИИЦ „Стари Влах“ замењује председника у његовој одсутности.

Заменик председника у свом раду има право личне иницијативе, да процењује и предузима активности које унапређују успешност рада ИИЦ „Стари Влах“, посебно на плану прикупљања финансијских средстава за реализовања његовог Програма рада.

Члан 47.

Директор ИИЦ „Стари Влах“ је надлежан је да:

 • Наступа у име и за рачун ИИЦ „Стари Влах“ у интересу остваривања његових циљева и задатака, у складу са Статутом и Програмом рада;

 • предузима поступке и мере за стварање правних, организационих и финансијских услова за успешан рад ИИЦ „Стари Влах“;

 • располаже са новчаним средствима ИИЦ „Стари Влах“ у складу Статута, Програма рада и одлука Управног одбора;

 • сарађује са државним органима и организацијама, верским заједницама, привредним друштвима и предузетницима, осталим друштвима и удружењима грађана и других субјеката, који на било који начин могу пружити помоћ ИИЦ „Стари Влах“ за остваривање његових циљева и задатака и Програма рада;

 • закључује и потписује све врсте уговора о пројектима, донаторству и чланству;

 • надзире целокупан рад ИИЦ „Стари Влах“ и одговоран је за његов рад;

 • сарађује са Управним одбором, председником и замеником председника, издавачким саветом и главним уредником ИИЦ „Стари Влах“;

 • са осталим органима ИИЦ „Стари Влах“ брине о оснивању огранака у земљи и филијала у иностранству;

 • остварује сарадњу са тамо основаним разним фондацијама, контактира са дијаспором о могућностима сарадње;

 • са Управним одбором и самостално брине о обезбеђивању финансијских и других средстава за рад ИИЦ „Стари Влах“; и

 • квартално обавештава Управни одбор и председника ИИЦ „Стари Влах“о активностима и мерама које је предузео и очекиваним резултатима.

VI СТИЦАЊЕ И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Члан 48.

ИИЦ „Стари Влах“ стиче средства путем донација, добровољних прилога, чланарине, поклона, завештања, уплата из буџета и фондова државних и других органа и организација и других видова помоћи из земље и иностранства.

Дародавац може определити намену својих средстава, а ИИЦ „Стари Влах“ је обавезно да при расподели тих средстава у највећој могућој мери поштује ту намену.

Члан 49.

У циљу успешнијег и трајнијег обезбеђења средстава, ИИЦ „Стари Влах“ може са правним лицима и предузетницима, у складу са Статутом и Програмом рада, закључити уговор о годишњој или вишегодишњој донацији или пословно-техничкој сарадњи, под условима предвиђеним уговором.

Са државним институцијама обезбеђује средства преко јавних конкурса на којима учествује.

Члан 50.

Расподела средстава врши се наменски, у складу са могућностима, а у складу са циљевима и задацима, по Одлуци Управног одбора.

Члан 51.

Годишњи обрачуни и извештаји о активностима ИИЦ „Стари Влах“ подносе се члановима ИИЦ „Стари Влах“ на начин утврђен овим Статутом, а најмање једанпут годишње.

ИИЦ „Стари Влах“ води уредну пословну и књиговодствену евиденцију, сачињава финансијске и друге законом утврђене извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Члан 52.

За своје обавезе ИИЦ „Стари Влах“ одговара целом својом имовином.

Чланови ИИЦ „Стари Влах“ као и чланови његових органа лично су одговорни за обавезе ИИЦ „Стари Влах“, ако поступају са имовином и добрима ИИЦ „Стари Влах“ као да је у питању њихова лична имовина или ако злоупотребе ИИЦ „Стари Влах“ за незаконите и неморалне сврхе.

Члан 53.

Имовина ИИЦ „Стари Влах“ може се користити искључиво у складу са Статутом.

Имовина ИИЦ „Стари Влах“ не може се делити њеним члановима, оснивачима и члановима органа ИИЦ „Стари Влах“.

VII ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 54.

Управни одбор може ангажовати лица за обављање послова из задатака ИИЦ „Стари Влах“.

Лица из предходног става овога члана могу бити ангажована:

 • У радни однос на неодређено или одређено време;

 • за обављање привремених и повремених послова; и

 • по основу уговора о делу.

Одлуку о начину ангажовања и накнади за рад доноси Управни одбор.

Члан 55.

ИИЦ „Стари Влах“ установљава сталну годишњу награду под називом „Старовлашка повеља“.

Награда се додељује за неговање традиције, језика, писма и изузетан допринос афирмацији привредног, друштвеног, образовног и културног развоја простора Старог Влаха.

Награда из предходног става се додељује се најистакнутијем појединцу или институцији, а по препоруци комисије коју именује Управни одбор.

Награда се састоји из новчаног дела и грамате.

Избор лауреата и висину новчане награде сваке године, на предлог комисије утврђује Управни одбор ИИЦ „Стари Влах“.

Награда се додељује на редовном заседању Скупштине.

VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 56.

ИИЦ „Стари Влах“ престаје са радом:

 • Одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева и задатака због кога је ИИЦ „Стари Влах“ основан;

 • ако Управни одбор престане са радом за време дуже од годину дана;

 • када надлежни орган забрани рад ИИЦ „Стари Влах“; и

 • у другим случајевима прописаним законом.

Члан 57.

У случају престанка рада ИИЦ „Стари Влах“ његова имовина, по измирењу свих обавеза, се додељује неком другом удружењу сличних програмских циљева, а одлуку о томе доноси Скупштина ИИЦ „Стари Влах.

Члан 58.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења од стране Оснивачке Скупштине ИИЦ „Стари Влах“.

У Б е о г р а д у,

20. маја 2023. године

С К У П Ш Т И Н А

ИСТРАЖИВАЧКО ИЗДАВАЧКОГ ЦЕНТРА „СТАРИ ВЛАХ“

Проф. Др Мирко Васиљевић, председник

_____________________________________________